معرفی مسأله‌شناسی و حل مسأله هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان

پیش از نگارش این پژوهش قرار بود نسبت به عملکرد مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن و چالش‌هایی که به‌صورت رفتار / عملکردی با آن مواجه هستند، تحقیقی صورت گیرد. پس از بررسی‌های اولیه در خصوص این امر نگارنده‌ی این سطور با توجه به ابعاد گسترده‌ای که می‌توانست موضوع تحقیقی مجزا قرار بگیرد، سعی کرد یکی از موضوعات کلیدی را به‌عنوان یک بحث مستقل مطرح کند تا بتواند با تمسّک به آن به سایر مسائل نیز بپردازد و از آن به‌عنوان بازو و گلوگاهی برای پرداختن به ضعف‌های عملکردی و رفتاری نمایندگان مجلس نیز استفاده نماید. از سوی دیگر در ادبیات علمی موجود علیرغم اهمیت این هیأت و موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، به نحو دقیق و شایسته اثری وجود ندارد. از همین رو آسیب‌شناسی و ارائه راهکاری در خصوص هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برای بهبود عملکرد آن، به‌عنوان موضوع تحقیق و این متن در نظر گرفته شد.

این پژوهش قصد دارد به بررسی عملکرد این هیأت از زمان تصویب خود تاکنون بپردازد تا در پرتو آسیب‌شناسی آن راهبردهایی را برای افزایش کارآمدی آن پیشنهاد دهد. در فصل اول به بررسی کلیات بحث شامل روش پژوهش، ادبیات تخصصی و تاریخچه این هیأت در ایران پرداخته‌ایم. روش پژوهش شامل سه بخش محوری الگوی مطلوب، توصیف اولیه و توصیف عمیق است که برای هرکدام فصلی مجزا اختصاص یافته است. در بخش ادبیات تخصصی برخی از مهم‌ترین واژگان پرتکرار در بحث حاضر مورد بررسی قرار گرفت. در بخش تاریخچه نیز، از زمان طرح قانون «نظارت بر رفتار نمایندگان» تا زمان ابلاغ آن مورد بررسی قرار گرفت.

در فصل دوم به تشریح الگوی مطلوب پرداخته‌شده است. در این فصل از آراء شهید صدر در کلیات بحث شامل ضرورت و جایگاه قوه مقننه در اندیشه سیاسی اسلامی و مقام معظم رهبری به‌طور مشخص در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان و هیأت آن استفاده ‌شده و مؤلفه‌های آن احصاء گشته است.

در فصل سوم مسائلی که در خصوص هیأت و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که توسط دیگر پژوهشگران و صاحب‌نظران موردبررسی قرارگرفته و تحلیلی درباره آن ارائه شده است. در فصل چهارم نگارنده به بررسی مسائلی که در طول مراحل تحقیق به آن رسیده است نگاشته شده و عمق تحلیلی بالایی دارد.

در فصل پایانی نیز برخی راهکارها ناظر بر مسائل و الگوی مطلوب ارائه شده است که امید است بتوان عملکرد هیأت را به‌وسیله عمل به آن افزایش داد.

نوشته مرتبط

Leave a Comment

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی