انواع نظام‌های فرهنگی‌ بر اساس تفاوت در الگوی‌آرمانی

برای دسته بندی انواع نظام‌های فرهنگی معیارهای متفاوتی را می‌توان به کاربست. به تعبیر شهید صدر الگوی آرمانی یک جامعه در حقیقت غرض نهایی افراد جامعه است و این الگو عامل انسجام بخش به جامعه و به عبارت دیگر عامل ایجاد فرهنگ‌ کلی جامعه است.

الگوی مطلوب بخش مسکن از منظر مکتب اقتصادی اسلام

الگوی مطلوب بخش مسکن می‌تواند مبنایی جهت شناخت، تبیین و حل مسائل بخش مسکن قرار گیرد. در این الگو دلالت‌هایی از اجزای مکتب اقتصادی اسلام برای بخش مسکن بیان می‌گردد.

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی