معرفی مسأله شناسی و حل مسأله تأمین اجتماعی بیمه‌ای در ایران

الگوی مصرف در اقتصاد اسلامی حدود کمی و کیفی مصرف مطلوب و ممنوع را مشخص می‌کند افراد جامعه را در سطح فردی و اجتماعی به سمت مصرف مطلوب سوق دهد. و سعی دارد در این مسیر، افرادی که به هر دلیل، از قافله سطح عمومی معیشت جامعه جامانده باشند، از طریق سازوکار تأمین اجتماعی در

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی