تعریف کنش اجتماعی

ارائۀ راهکار برای حلّ مسائل اجتماعی منوط به شناخت درست آن‌هاست و شناخت این مسائل نیازمند دانش‌های اجتماعی خصوصا مفهوم کنش اجتماعی است بدین­سان چگونگی تحلیل ما از کنش اجتماعی بر شناخت ما از آن موثراست،تحلیل فلسفی کنش اجتماعی شامل مباحثی است که اولین اقدام، ارائه یک تعریف از مفهوم کنش اجتماعی می باشد.

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی