مبانی تربیت جنسی

انسان یک موجود پیچیده و دارای استعدادها و امیال گوناگون می‎باشد و از این روست که واژه تربیت در معانی اعم از آموزش و پروش استعمال می‎شود و پرورش همه ابعاد انسان را مدّنظر دارد. از آنجا که انسان دارای ابعاد گوناگون است، در بُعد جزئی‎تر برای هر استعداد، تربیت خاصی صورت می‎پذیرد.

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی